Областна администрация - Монтана » Обяви и съобщения

Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заповед
Дата: 15 декември 2020 Виж още...
Съобщение
Със Заповед № ДС-06-60 от 27.11.2020 г. на областния управител на област Монтана е открита тръжна процедура за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ сграда с идентификатор 58116.86.7.1 със ЗП 110 кв. м, брой етажи – 2, предназначение: административна, делова сграда, конструкция – масивна, находяща се в ПИ с идентификатор 58116.86.7 по КККР на землище село Превала, одобрени със Заповед № РД-18-336/21.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, община Чипровци, област Монтана, при граници на сградата – от всички страни ПИ с идентификатор 58116.86.7, актувана с АЧДС № 4187/08.10.2020 г., при условия и ред подробно указани в Заповедта. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 30.11.2020 г. до 28.02.2021 г., съгласно т. 5 от Заповедта. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/192

Дата: 2 декември 2020 Виж още...
Съобщение
Със Заповед № ДС-06-57 от 19.11.2020 г. на областния управител на област Монтана е открита тръжна процедура за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.21 със ЗП 50,20 кв. м, съставляващ 3 броя помещения със ЗП съответно 16,50 кв. м, 22,30 кв. м и 11,40 кв. м, ведно с 46% идеални части от входното антре, коридора и тоалетна, трите със ЗП 27 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на пететажна масивна жилищна сграда с идентификатор 03928.512.591.1 по КККР на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение – за офис, находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 03928.512.591.1 по КККР на град Берковица, ул. „Николаевска“, бл. 23, община Берковица, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Заповедта. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 20.11.2020 г. до 19.02.2021 г., съгласно т. 5 от Заповедта. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/185
Дата: 23 ноември 2020 Виж още...
Съобщение
Със Заповед № ДС-06-59 от 19.11.2020 г. на областния управител на област Монтана е открита тръжна процедура за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ II с площ 585 кв. м в кв. 98 по плана на село Долна Вереница, одобрен със Заповед № 1626/18.10.1993 г., община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Заповедта. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 20.11.2020 г. до 19.02.2021 г., съгласно т. 5 от Заповедта. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/184

Дата: 23 ноември 2020 Виж още...
Съобщение
Със Заповед № ДС-06-58 от 19.11.2020 г. на областния управител на област Монтана е открита тръжна процедура за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I с площ 734 кв. м в кв. 98 по плана на село Долна Вереница, одобрен със Заповед № 1626/18.10.1993 г., община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Заповедта. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 20.11.2020 г. до 19.02.2021 г., съгласно т. 5 от Заповедта. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/183

Дата: 23 ноември 2020 Виж още...
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ от проведения конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция АКРРДС на Областна администрация Монтана


Дата: 14 август 2020 Виж още...
Заповед
Дата: 5 август 2020 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана
Дата на провеждане на конкурса
Допуснатите кандидати да се явят на тест на 13.08.2020 г. от 09:30 часа в сградата на Областна администрация Монтана в Зала № 1 – ІІ етаж.
Обявяване на резултатите от теста и списъка на кандидатите, допуснати до участие в практическия изпит ще бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана на 13.08.2020 г. от 12:00 часа.
Допуснатите до практически изпит кандидати да се явят на 13.08.2020 г. от 13:00 часа в сградата на Областна администрация Монтана в Зала № 1 – ІІ етаж за провеждане на изпита по английски език.
Обявяване на резултатите от практическия изпит и списъкът на кандидатите, допуснати до участие в интервю ще бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана на 13.08.2020 г. от 15:30 часа.
Интервюто ще се проведе на 13.08.2020 г. от 16:00 часа в сградата на Областна администрация Монтана в Зала № 1 – ІІ етаж.


Дата: 4 август 2020 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 3 август 2020 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 3 август 2020 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 28 юли 2020 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 17 юли 2020 Виж още...
РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА ОБЯВИ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Регионалната дирекция по горите в Берковица обяви график за провеждане на обществени консултации като част от процедурата за разглеждане, приемане и утвърждаване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) и Доклад за екологична оценка на ОПРГТ в съответствие с изискванията на чл.58, ал.2 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
С графика за провеждане на обществени обсъждания можете да се запознаете чрез посочения по-долу линк към публикуваната от РДГ обява, където желаещите могат да намерят не само информация за конкретните дати на провеждане на събитията по общини, но и препратки към интернет-страниците на ИАГ, РДГ и МОСВ, в които са публикувани документите, представляващи обект на предстоящите обсъждания.

Обява за провеждане на обществени обсъждания във връзка с Областен план за развитие на горските територии

Дата: 6 юли 2020 Виж още...
продажба недвижим имот – частна държавна собственост
С Решение № 3681-П от 15.06.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 48489.6.736 с площ 26 501 кв. м, ведно с находящата се в него деветежна сграда с идентификатор 48489.6.736.2 – незавършено строителство, изградена в груб строеж със ЗП 3 151 кв. м, намиращ се в град Монтана, ул. „Сирма Войвода“ № 2, община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 56/23.06.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 23.06.2020 г. до 23.07.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 26 юни 2020 Виж още...
продажба недвижим имот – частна държавна собственост
С Решение № 3680-П от 10.06.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 48489.29.30 с площ 15 840 кв. м, намиращ се в град Монтана, ул. „Макгахан“, община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 55/19.06.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 19.06.2020 г. до 19.08.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 26 юни 2020 Виж още...