Областна администрация - Монтана

Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА ОБЯВИ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Регионалната дирекция по горите в Берковица обяви график за провеждане на обществени консултации като част от процедурата за разглеждане, приемане и утвърждаване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) и Доклад за екологична оценка на ОПРГТ в съответствие с изискванията на чл.58, ал.2 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
С графика за провеждане на обществени обсъждания можете да се запознаете чрез посочения по-долу линк към публикуваната от РДГ обява, където желаещите могат да намерят не само информация за конкретните дати на провеждане на събитията по общини, но и препратки към интернет-страниците на ИАГ, РДГ и МОСВ, в които са публикувани документите, представляващи обект на предстоящите обсъждания.

Обява за провеждане на обществени обсъждания във връзка с Областен план за развитие на горските територии

Дата: Днес, 16:23 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 153 от Протокол № 13/24.06.2020 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото решение общинският съвет поема дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси“ (ЗПФ) като определя параметрите на дълга и условията за погасяване, В Закона за общинския дълг (ЗОД) е разписана подробна процедура, която се следва при поемането на общински дълг. Съгласно Чл. 15, ал. 1 от ЗОД  кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането. Съгласно ал. 2 поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет, а съгласно ал. 3 обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наредба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението за поемане на дългосрочен общински дълг. Това изискване на закона не е спазено. Към решението липсват и фактически основания за издаването му. Фактическите основания следва да отразяват конкретно посочени обстоятелства, от които да се изведат причините, налагащи взимането на решението. Липсата на мотиви сама по себе си води до незаконосъобразност на върнатото решение.

Дата: Днес, 12:27 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 199 от Протокол № 10/30.06.2020 г. на Общински съвет Монтана. С посоченото решение общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) предоставя на Регионален исторически музей, град Монтана безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост. Като правно основание за приемане на върнатото за ново обсъждане решение е посочена разпоредбата на чл. 12, ал. 1 и 4 от ЗОС, съгласно която имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Регионалния исторически музей – Монтана е на общинска бюджетна издръжка и попада в хипотезата за предоставяне на безвъзмездно право на управление на имот публична общинска собственост. В диспозитива на решението, обаче е записано, че се предоставя имот публична общинска собственост за безвъзмездно ползване. Правото на безвъзмездно ползване, съгласно чл. 39 от ЗОС, се учредява само върху имоти – частна общинска собственост и при спазване изискванията на разпоредбите, визирани в ал. 1-5, т.е. имот публична общинска собственост не може да се предостави за безвъзмездно ползване.

Дата: Днес, 12:26 Виж още...
Съобщение
Във връзка с възникнал технически проблем с интернет страницата на Агенция за публични предприятия и контрол, Електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, се достъпва на следния адрес https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: Днес, 12:23 Виж още...
продажба недвижим имот – частна държавна собственост
С Решение № 3690-П от 17.06.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 03928.512.591.1.19 със площ 58, 90 кв. м, заедно с 54% идеални части от входно антре, коридора и тоалетната, трите с обща площ от 27 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, находящ се на етаж- 0 в блок 23 на ул. „Николаевска“, град Берковица, община Берковица, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 58/30.06.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 30.06.2020 г. до 30.07.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 2 юли 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Заповед № РД-01-369 от 30.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 01.07.2020г до 15.07.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-370 от 30.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 01.07.2020г до 15.07.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-371 от 30.06 2020 г на министърът на здравеопазването. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-372 от 30.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 01.07.2020г до 15.07.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

ДЕКЛАРАЦИЯ - Приложение № 1 към Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г.


Дата: 2 юли 2020 Виж още...
Първо заседание на временната Областна Преброителна комисия
 Първо заседание на временната Областна Преброителна комисияНа 01.07.2020г. се проведе първото заседание на временната Областна преброителна комисия под ръководството на заместник областния управител Десислава Димитрова.
Комисията е сформирана със заповед №РД-05-391/09.06.2020 г. на председателя на Националния статистически институт във връзка с предстоящото осемнадесето преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Председател на комисията е  заместник областният управител  на област Монтана  -  Десислава Димитрова, а секретар е Бойка Борисова – началник отдел „Статистически изследвания“- Монтана към Териториално статистическо бюро - Северозапад. В състава й са включени: началникът на отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Монтана; ръководителят на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“-Монтана, секретарите на общините Монтана, Берковица,  Лом и Вършец, и експерт от областна администрация Монтана.

Дата: 2 юли 2020 Виж още...
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТА
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТАМедицинският съвет на област Монтана проведе заседание във връзка с мерките по отношение на Коронавирус инфекцията на територията на Република България.
Участие в събитието, което се състоя  на 26.06.2020 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и Цветко Цветков, взеха включените в състава на съвета ведомствени териториални структури на изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Областна дирекция на МВР, Териториална дирекция „Национална сигурност“, областните болници – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, „СБР-НК“ ЕООД, филиал „Свети Мина“ – Вършец, ЦСПМ – Монтана, „ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ - Диализен център – Монтана заедно с представители на общините и районните колегии на съсловните организации на медицинските служители.

Дата: 30 юни 2020 Виж още...
29 юни - Ден за безопасност на движението по пътищата
29 юни -  Ден за безопасност на движението по пътищатаНа 29 юни, за втора поредна година отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата, определен за единната дата за страната ни през 2019 г. с решение на Министерски съвет.
По инициативата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“  през тази година институциите съсредоточават усилията си около 4 ключови теми свързани с безопасността на движението по пътищата: 1. опасностите свързани с използването на мобилни телефони при шофиране, 2. скоростта, 3. Важността от поставянето на обезопасителен колан и 4. безопасността в градски условия и в частност - тази на пешеходците.  За всяка от тях са разработени единни визии, които са предоставени на областните администрации, общини и други институции, неправителствени организации и компании.

Дата: 29 юни 2020 Виж още...
29 юни – ден за пътна безопасност
29 юни – ден за пътна безопасност29 юни – ден за пътна безопасност29 юни – ден за пътна безопасност29 юни – ден за пътна безопасност

Дата: 26 юни 2020 Виж още...
продажба недвижим имот – частна държавна собственост
С Решение № 3681-П от 15.06.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 48489.6.736 с площ 26 501 кв. м, ведно с находящата се в него деветежна сграда с идентификатор 48489.6.736.2 – незавършено строителство, изградена в груб строеж със ЗП 3 151 кв. м, намиращ се в град Монтана, ул. „Сирма Войвода“ № 2, община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 56/23.06.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 23.06.2020 г. до 23.07.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 26 юни 2020 Виж още...
продажба недвижим имот – частна държавна собственост
С Решение № 3680-П от 10.06.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 48489.29.30 с площ 15 840 кв. м, намиращ се в град Монтана, ул. „Макгахан“, община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 55/19.06.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 19.06.2020 г. до 19.08.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 26 юни 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ На 24 юни 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе редовно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и  Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на  Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред от страна на Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана беше представена информация относно същността, спецификата при предаване и начините за превенция на заболяването „Ку-треска“, което притежава характеристиките на зооноза и може да разболява и хора, каквито случаи вече бяха установени в отделни райони на страната. Изрично бе подчертано, че на територията на област Монтана случаи на „Ку-треска“ към момента няма.

Дата: 25 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Заповед № РД-01-353 от 22.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 23.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-354 от 22.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 23.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 23 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Заповед № РД-01-331 от 12.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 15.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-337 от 13.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 15.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 23 юни 2020 Виж още...