Областна администрация - Монтана

Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 15 от Протокол № 3/27.12.2019 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото решение общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове - преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието. Това е императивно изискване и елемент от фактическия състав, установен при приемане, промяна или отмяна на нормативен акт, което не е спазено

Дата: 9 януари 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 17, от Протокол № 5/16.12.2019 г. на Общински съвет Бойчиновци. С посоченото решение общинският съвет, открива Клуб на инвалида град Бойчиновци и предоставя за нуждите на клуба право на ползване на помещение в сграда, находяща се в град Бойчиновци, актувана с Акт № 750/14.03.2011 г., частна“ общинска собственост. Учредяването на право на ползване върху имоти и вещи общинска собственост е уредено в чл. 39 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Решение № 17/16.12.2019 г. е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 5 от Наредба № 4/16.03.1999 г., без да е посочена разпоредбата на чл. 39 от ЗОС, т. е. без валидно правно основание. Общински съвет Бойчиновци предоставя за ползване на Клуба на инвалида помещение – частна общинска собственост, но съгласно приложения към Докладната записка на кмета на общината Акт № 750/14.03.2011 г. помещението е публична, а не частна общинска собственост, както е посочено в решението. Посоченият акт касае имот – публична общинска собственост и по отношение на този имот обременяването с ограничени вещни права е допустимо само в случаите, определени със закон. В решението общинският съвет не е посочил за какъв срок ще се предостави помещението за ползване от Клуба на инвалида, както и безвъзмездно или възмездно ще се предостави общинският имот. Решението на общинския съвет не съдържа фактически и правни основания за издаването му в нарушение на изискването по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК за съдържание на административния акт, а липсата на такива препятства преценката за неговата законосъобразност и е основание за отмяната му.

Дата: 7 януари 2020 Виж още...
Задължения на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
Съгласно разпоредбите на на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на закона се съставя списък на имотите по землища на населените места.
Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник, регионална дирекция по горите, Изпълнителна агенция по горите, както и се оповестява публично и на интернет страницата на съответната Областна администрация-виж тук.
Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска земя или горска територия. В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственик който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите. Когато собственика не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за промяна на предназначението на имота като горска територия.


Дата: 7 януари 2020 Виж още...
Областният управител Росен Белчев към коледарите: Учението е Вашата сила и Вашето бъдеще
Областният управител Росен Белчев към коледарите: Учението е Вашата сила и Вашето бъдещеКоледари от IV ОУ „Иван Вазов“ в град Монтана зарадваха областния управител Росен Белчев и служителите в областната администрация, като избраха точно християнския празник Игнажден, за да пожелаят здраве и успехи.  
Учениците показаха, че има кой да продължи традициите на българската Коледа. Децата наричаха за здраве и благоденствие и пресъздадоха типичните за празника обичаи. Традициите спази и областният управител, който изпрати скъпите гости с дарове и им пожела здраве, много подаръци и веселие на настъпващите празници, старание в учението през следващата година и много сбъднати мечти.

Дата: 20 декември 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОбластният управител на област Монтана Росен Белчев взе участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, което се проведе на 19 декември 2019 г. в конферентната зала на Областна администрация – Ловеч под ръководството на Областния управител на област Ловеч Ваня Събчева - председател на Регионалния съвет за развитие за периода юли-декември 2019 г.
В заседанието се включиха представители на министерства, Областния управител на област Видин, представители на Областни администрации Враца и Плевен, кметове на общини от петте области, участници от страна на национално представените работодателски организации и синдикати.

Дата: 20 декември 2019 Виж още...
ОБСЪЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБСЪЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНАДнес Областният управител Росен Белчев проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, във връзка със стартирана процедура по подготовката на държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 година на държавните и общинските училища от област Монтана, с цел даване на предложения и заявки за прием по профили, професии и специалности, идентифицирани като необходими на местните работодатели и съобразно потребностите на икономиката и пазара на труда, включително и за дуална форма на обучение.
На заседанието бе представен проект на държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 година на държавните и общинските училища от област Монтана в присъствието на директорите на училищата и работодатели.
Въз основа на представения проект на държавен план-прием Областния управител Росен Белчев покани присъстващите в срок до 10.01.2020 г. да представят своите предложения.

Дата: 18 декември 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧИСТВО
 ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧИСТВОДнес, 18.12.2019 г., в 10:00 часа Областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев проведе заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество.
На заседанието бяха разгледани и одобрени предложенията за представители в обществените съвети на училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация на територията на област Монтана. Представителите на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите. Представените предложения бяха подкрепени от членовете на Областния съвет за тристранно сътрудничество.

Дата: 18 декември 2019 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕНа 17 декември 2019 г. Областната Епизоотична комисия проведе  редовното си месечно заседание под ръководството на областния управител на област Монтана Росен Белчев.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
Основен акцент в дневния ред на заседанието бяха мерките, предприети на областно ниво за превенция и противодействие на заболяването Африканска чума по свинете.
Беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, като от представените данни стана ясно, че към 17.12.2019 г. на територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 61 терена за загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.

Дата: 17 декември 2019 Виж още...
годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2019 г.
Във връзка с годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2019 г.

Областна администрация Монтана информира :

- Приемането в брой на такси за услуги, предоставяни от Областна администрация Монтана, ще се извършва  до 12.00 часа на 27 декември 2019 г.

- Плащането такси за услуги по банковата сметка на Областна администрация Монтана да се извършва до 18 часа на 27 декември 2019 г.
След гореспоменатите срокове се преустановява приемането на такси до края на 2019 г.

От 2 януари 2020 г. се приемат отново такси за услуги в брой и по банков път.

Дата: 12 декември 2019 Виж още...
Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“
Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“На 11.12.2019 г., от 11:00 ч., в сградата на Областна администрация Враца се проведе третата среща по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 и изпълняван от фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики (Форум) в партньорство с областни администрации Враца, Ловеч и Монтана.
Присъстваха Павлина Петрова, изпълнителен директор на Форум, Асенка Христова – ръководител на проекта, Росен Белчев - областен управител на Монтана, Малина Николова - областен управител на Враца  експерти от областни администрации Враца, Монтана и Ловеч. Присъстваха още представители на РУО, професионални гимназии, центрове за кариерно развитие и др.

Дата: 12 декември 2019 Виж още...
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КРЪСТЬО ПИШУРКА“ ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО 1856“ – ЛОМ ПРЕДСТАВИ МЮЗИКЪЛА „ДВУБОЙ“ КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СТРАНАТА ЗА ЕС
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КРЪСТЬО ПИШУРКА“ ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО 1856“ – ЛОМ ПРЕДСТАВИ МЮЗИКЪЛА „ДВУБОЙ“ КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СТРАНАТА ЗА ЕСНа 30 ноември 2019 г. жителите и гостите на град Лом имаха възможността да се насладят на постановката „Двубой“ по Иван Вазов, представена от Драматичен театър „Кръстьо Пишурка“ при Народно читалище „Постоянство 1856“ в дунавския град.
Музикалният спектакъл, с режисьор Николай Априлов и музика на Димитър Вълчев, беше осъществен с подкрепата на Областна администрация Монтана като част от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на България за ЕС, Приоритет 2: „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“, Дейност 2: „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста“.

Дата: 11 декември 2019 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 11, от Протокол № 2/29.11.2019 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото решение общинският съвет, учредява в полза на ФК в с. Якимово, за срок от 5 г., безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот – „Стадион“ по Кртата на възстановената собственост, позовавайки се на разпоредби (чл. 50, ал. 3) от отменения Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и от Правилника за прилагането му (ППЗФВС) - чл. 72. В чл. 114 и чл. 115 от ЗФВС (редакция ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г..) са регламентирани и подробно изброени необходимите документи за подаване на заявление за учредяване право на ползване върху спортен обект, а в чл. 44 от ППЗФВС са определени изискванията, на които трябва да отговаря спортния клуб. Няма данни тези изисквания да са изпълнени. Следва да се отбележи, че със Заповед № РД-18-354/22.05.2019 г. на Изп. Директор на АГКК е одобрена кадастрална карта на с. Якимово и съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост при влизане в сила на кадастрална карта за имотите - общинска собственост, се съставят нови актове за общинска собственост.

Дата: 10 декември 2019 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/На 06 декември 2019 г. в гр. Ловеч, в Зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Ваня Събчева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.06-31.12.2019 г., областен управител на област Ловеч.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, представител на Областен управител Видин, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.

Дата: 6 декември 2019 Виж още...
Представители на Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професии
Представители на  Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професииПо покана на директора на ПГСС „Марко Марков“, община Георги Дамяново, представители на
 Областна администрация Монтана бяха гости на съвместно състезание по професии във връзка със седмицата на
 професионалното образование. Състезанието се проведе за втора поредна година между ПГСС „Марко Марков“ , с. Георги Дамяново,
 ПГСС „Дунавска земя“, с. Ковачица, ПГ „Димитър Маринов“, град Вълчедръм и ПГТ „В. Минчев“, с. Владимирово. Училищата осъществяват професионално образование в направление селско стопанство.

Дата: 6 декември 2019 Виж още...
ТРИ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решения с №№ 2, 4 и 5 от Протокол № 2/20.11.2019 г. на Общински съвет Чипровци. С Решение № 2 и № 5 общинският съвет изменя текст от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове - преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието. Това е императивно изискване и елемент от фактическия състав, установен при приемане, промяна или отмяна на нормативен акт, което не е спазено. Решение № 4/20.11.2019 г. е прието без нормативно основание и не поражда никакви правни последици, тъй като същото преповтаря дословно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 7 от Правилника на Общинския съвет, без да се внасят каквито и да било промени.

Дата: 4 декември 2019 Виж още...